Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler blir vårt boende ännu mer trivsamt.

Ansvar
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor vilket innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Medlemmar i BRF Sjöbo är alla skyldiga att rätta sig efter reglerna, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen. Att bo i en bostadsrätt innebär inte bara rätten till en bostad utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

 

Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar.

Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljudd efter kl 22.00. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar.

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat brännbart får inte stå utanför era dörrar eller i trapphuset p g a den giftiga rök som dessa kan utveckla vid brand samt att de kan utgöra ett hinder vid utrymning. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Ytterdörrarna till både Sjöbo 1 och Sjöbo 2 ska vara låsta både på dagen och på natten. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet så vi kan nå dig.

Rökning är självklart förbjudet i alla gemensamma utrymmen och tänk på att inte stå direkt utanför porten och rök då lukten lätt sprider sig in i trapphuset.

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Men då det är äldre rör från källare ut till reningsverket så är det bra att spola mycket och någon gång i månaden hälla en hink med vatten i toalettstolen för att forcera vattnet, naturligtvis så är det bara toalettpapper som ska spolas 
ned. Sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder (elementen ska aldrig sänkas under läge ”1”). Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen till exempel tvättstuga/relax/bastu. 

Fasaden
Se stadgarna § 14.

Källarförråd
Till varje lägenhet finns ett förråd med gott om plats att förvara övriga saker. Det är viktigt att dessa förvaras i förrådet och inte utanför eller i korridorerna då detta utgör en brandrisk. Behöver du tillfälligt placera något utanför ditt förråd? Meddela styrelsen.

Tvättstuga
Föreningen har en tvättstuga i källarplan i Sjöbo 2. Boka tid på kalender som sitter på dörren. Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa nattsömnen för dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner.                                                                                                                                                       

Bastu                                                                                                                                                                                                                                                                  Föreningen har en bastu i källarplan i Sjöbo 2 som är kostnadsfri. Boka tid på kalender som sitter på dörren. Efter användandet ska lokalen städas. Se anslag på dörren.

Cyklar, barnvagnar, rullatorer
Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Använd istället gemensamma källarutrymmen som är avsedda för detta. 

Gården                                                                                                                                                                                                                                                  Trädgårdsmöblerna är gemensamma och får nyttjas av alla boende. När trädgårdsmöblerna är upptagna av någon medlem i föreningen vid exempelvis grillning så bör man visa hänsyn och inte sätta sig i sällskapet om man inte är inbjuden utan välja en annan av uteplatserna. En större grill och solstolar finns att låna i garaget. Privata möbler som tas fram och används i trädgården ska tas bort efter användning och förvaras i privat förråd. På de balkonger som finns på Romanäs 2 på första våningen får grillar mm sättas under dessa då inte detta stör andra medlemmars tillgång till gården.

Grillning får ej ske på balkonger förutom med elgrill.

Tänk på brandfaran vid grillning

Parkeringsplatser                         

Varje hushåll har rätt till en (1) egen parkeringsplats i anslutning till Sjöbo 1 och Sjöbo 2 som man betalar en avgift för. Om platser finns kvar som inte används kan man få hyra ytterligare platser. Parkeringsplatserna är inte personligt markerade. Var och en hjälps åt att underhålla platserna genom att skotta undan snö och sopa vid behov. Parkering Sjöbo 2 ska ske inom den vita linjen för att det ska finnas plats för utryckningsfordon om något händer.

 

Bostadsrättsinnehavarna är skyldiga att se till att deras besökare inte tar upp mer parkeringsplatser med fordon än bostadsrättsinnehavaren betalar för.

Sopor
Soppåsar med vanligt hushållsavfall och kompost skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet.

Både kompost och andra hushålls avfall läggs i samma sopsopkärl, kommunen scannar sedan påsarna och skiljer på kompost och hushållsavfall. Tänk på att det är extra viktigt att man använder de gröna påsarna för kompost så att sorteringen fungerar.

Nya rullar med gröna påsar finns i soprummet.

Avfall för får inte ställas på golvet i miljöhuset om kärlen är fulla. Behåll avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av kärlen har gjorts och meddela styrelsen. Felsortering kostar föreningen pengar.

Grovsopor mm
Du lämnar grovsopor kostnadsfritt på Tranås kommuns återvinningscentral.

Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Avfall av typen glas, plast, kartong, pappersförpackningar sorteras och kastas i kommunens avsedda återvinningsplatser. Föreningen står inte för den typen av sopsortering.

Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergilampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får du personligen lämna på kommunens återvinningscentral.

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för vattenöversvämning i källare som kan skada din saker.

Gymmet som finns i källaren på Romanäs 2 är utförd i privat regi. Föreningen ansvarar inte om det händer en olycka i lokalen eller om träningsredskap går sönder. Medlemmar får införskaffa redskap men de är alltid gemensamma för alla.

Vind                                                                                                                                                                                                                                                                           I Romanäs 2 finns det 11 förråd som kan hyras.

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller gården. Pälsdjur får inte vistas i gemensamma utrymmen av hänsyn till allergiker. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur.

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Du ska ha en hemförsäkring.

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.

Om du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.
Detta sköts av mäklaren.

Övrigt 

Den som inte följer dessa trivselregler kommer i första hand erhålla en muntlig varning från styrelsen. Om inte detta efterlevs, kommer styrelsen utfärda en skriftlig varning till medlemmen. Om ingen av dessa två erinrande efterföljs, kommer styrelsen vidtaga rättsliga åtgärder som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas att flytta från föreningen.